info@lilipouteioi.gr

+30 2681 0 27307

Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για ΚΔΑΠ & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ για ΚΔΑΠ & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2019-2020" που αφορούν τη δωρεάν δημιουργική απογευματινή απασχόληση παιδιών από 5 έως 12 ετών για όλο το έτος. Στις 28 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων. Για την έγκυρη και έγκαιρη συμμετοχή σας στη δράση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26810 27307.
 

Σε αυτό το άρθρο μας συγκεντρώσαμε για κάθε περίπτωση όλα τα δικαιολογητικά για το ΕΣΠΑ που χρειάζονται για να αιτηθείτε για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής. 
 
 
Προσοχή: Δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για Voucher οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.  
 
Οι μητέρες που κατοικούν σε δήμο που τα προνήπια είναι υποχρεωτικά δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2015. 
 
 
Οι μητέρες  για να πάρουν το voucher χρειάζονται οπωσδήποτε:

1) φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (αν αυτό δεν είναι με λατινική γραφή χρειάζεται μετάφρασή του εντός τελευταίου τριμήνου)
2) εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ από την ιστοσελίδα www.amka.gr ("έχω ΑΜΚΑ;)
3)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (με ημερομηνία
έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου)
4) 
εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2018 και των δύο μερών (δηλαδή συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης)
ηλεκτρονική αίτηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη

Ανάλογα με την περίπτωση, όμως, απαιτούνται και άλλα δικαιολογητικά για να πάρεις το voucher.
 
Σχετικά με το εκκαθαριστικό της εφορίας:
 
 
αν είσαι έγγαμη ή έχεις κάνει σύμφωνο συμβίωσης, πρέπει να στείλεις το εκκαθαριστικό και το δικό σου και του συζύγου/συντρόφου.
 
αν  ανήκεις σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, τότε χρειάζεται και το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1)
 
Οικογενειακή Κατάσταση
 
 
Για να αποδείξεις την οικογενειακή κατάσταση, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που είναι υποχρεωτικό για όλες), χρειάζεται:
 
αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης (αν δεν έχεις τελέσει γάμο)
 
αν είσαι ανύπαντρη μητέρα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικό σου και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (εφόσον το παιδί δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό)
 
αν είσαι χήρα, ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου (εφόσον η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό)
 
αν είσαι διαζευγμένη, αντίγραφο διαζευκτηρίου από τη Μητρόπολη για θρησκευτικό γάμο ή από το Δήμο για πολιτικό γάμο (εφόσον η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό) ή το έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων ΔΟΥ (Μ1) στο οποίο θα αναγράφεται η διάζευξη
 
αν είσαι σε διάσταση, το έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1) με ημερομηνία έκδοσης πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης για το voucher
 
αν είσαι ανάδοχη μητέρα, αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 
αν είσαι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής σου δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε χρειάζεσαι οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή σου κατάσταση, το οποίο να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση εντός του τελευταίου τριμήνου, αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. 
 
αν είσαι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής σου εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε πέντε γλώσσες, συμπεριλαμβανόμενης και της ελληνικής, τότε δεν χρειάζεται να στείλεις την επίσημη μετάφραση. 
 
αν είσαι μπαμπάς και έχεις την επιμέλεια των παιδιών σου, δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας
 
Άτομα με Αναπηρία
 
 
Σε περίπτωση που είσαι μητέρα ή ανάδοχη μητέρα και:
 
--ανήκεις στην ομάδα των ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) ή
 
--έχεις σύζυγο / σύντροφο συμφώνου συμβίωσης ΑΜΕΑ (με ποσοστό 67% και άνω) ή 
 
--παιδί ΑΜΕΑ (με ποσοστό 35% και άνω) για το οποίο ΔΕΝ υποβάλλεις αίτηση, 
 
πρέπει να στείλεις το αντίγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ της δικής σου ή του συζύγου / συντρόφου συμφώνου συμβίωσης ή του παιδιού αντίστοιχα από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011. 
 
Αν το άτομο με αναπηρία είναι άνω των 18 ετών, τότε εκτός από  το αντίγραφο πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ ή την απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής χρειάζεται ΚΑΙ αποδεικτικό έγγραφο ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη (εφόσον υπάρχει και απαιτείται) ΚΑΙ ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 
 
Αν κατάγεσαι από χώρα εκτός Ε.Ε., εκτός από ταυτότητα χρειάζεσαι:
 
 
και άδεια διαμονής σε ισχύ ή 
 
(ΚΑΙ τα δύο παρακάτω) τελευταία άδεια διαμονής και αίτηση ανανέωσης της άδειας παραμονής 
 
Αν είσαι πατέρας μπορείς να κάνεις αίτηση μόνο αν:  
    
 
είσαι χήρος, οπότε χρειάζεσαι ληξιαρχική πράξη θανάτου της συζύγου (εφόσον δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 
υπάρχει δικαστική απόφαση για την επιμέλεια παιδιών ή ΑΜΕΑ, οπότε είναι απαραίτητη η δικαστική απόφαση επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιών ή ΑΜΕΑ
 
Εργασιακή σχέση
 
Και τέλος, η εργασιακή σχέση πιστοποιείται ανάλογα με την κάθε περίπτωση ως εξής:
 
Αν είσαι μισθωτή    
 
με πλήρη απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου  χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (πλήρης αορίστου χρόνου ή πλήρης ορισμένου χρόνου) με ημερομηνία μετά
την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  ή το τελευταίο ισχύον αντίγραφο του πίνακα προσωπικού E4 με τα δικά σου μόνο στοιχεία, επωνυμία εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή.
 
με μερική απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (μερική αορίστου ή ορισμένου χρόνου) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙαντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, εάν υπάρχουν μεταβολές στα στοιχεία της εταιρείας / εργοδότη)  ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού E4 με τα δικά σου μόνο στοιχεία, επωνυμία εταιρείας, σφραγίδα και υπογραφή.
 
με περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση με εργόσημο) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ  αντίγραφο εργοσήμου με απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία για 2 μήνες τουλάχιστον
 
με περιστασιακή απασχόληση με ένσημα χρειάζεσαι βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που να αναγράφει το είδος απασχόλησης (περιστασιακή απασχόληση με ένσημα) με ημερομηνία μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher ΚΑΙ σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών
 
 
για άλλες μορφές απασχόλησης   
α) για Τίτλους κτήσης χρειάζεται αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον από τους εργοδότες ΚΑΙ αντίγραφο δήλωσης-βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019
 
β) για Δελτίο παροχής υπηρεσιών χρειάζεται αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον από τους εργοδότες ΚΑΙ απογραφικό δελτίο από το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019
 
 
Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενούς τομέα
 
 
σε ατομική επιχείρηση, χρειάζεσαι αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ΚΑΙ βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη (ακόμη και αν υπάρχει οφειλή εισφορών) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ή πρόσφατη ειδοποίηση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή εισφορών ΚΑΙ υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα σταματήσεις να υπάγεσαι στον ασφαλιστικό φορέα ήδε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος
 
σε εταιρεία Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή ΙΚΕ ή ΕΠΕ ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, χρειάζεσαι το αρχικό καταστατικό και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές την τελευταία τροποποίησή του ΚΑΙ πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ) ΚΑΙυπεύθυνην δήλωση Ν.1599/86 ότι δε θα διακόψεις την άσκηση του επιτηδεύματος ΚΑΙ βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρίας ΙΚΕ περί άσκησης εργασίας σε περίπτωση εταίρου ΙΚΕ.
 
 
Αν είσαι αυτοαπασχολούμενη  στον πρωτογενή τομέα.   
 
Χρειάζεται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είσαι άμεσα ασφαλισμένη ακόμη και αν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
 
Αν είσαι άνεργη
 
 
δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας, όπως εκτυπώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου.
 
και ανήκεις σε Ειδικό Ταμείο για το οποίο δε χορηγείται κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, χρειάζεται βεβαίωση πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας από τον αντίστοιχο φορέα με ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία πρόσκλησης για το voucher.
 
Αν ο σύζυγος ή σύντροφος συμφώνου συμβίωσης είναι άνεργος, χρειάζεται:
 
δελτίο ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης εντός τελευταίου τριμήνου ή 
αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας ή
βεβαίωση χρόνου ανεργίας ή
βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας
 
 όπως εκτυπώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή μέσω ΚΕΠ.
 
 
Αν ο σύζυγος ή σύντροφος συμφώνου συμβίωσης ανήκει σε Ειδικό Ταμείο για το οποίο δε χορηγείται κάρτα ανεργίας (π.χ. ναυτικός), χρειάζεται βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης ανεργίας από το Ειδικό Ταμείο.

 

Πληροφορίες μπορείτε επίσης να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους

To Top ↑